image with computer and judge hammer

Rozhodnutí

Rozhodnutí č. Datum vydání rozhodnutí Sporné doménové jméno  Výsledek Odkaz Shrnutí/výběr z rozhodnutí
CAC-ADRCZ-001014 6.5.2024 britkrmivo.cz  Přijato Rozhodnutí Odpůrce ve svém vyjádření uvedl, že o držbě sporného doménového jména nic neví, nemá zájem být jeho držitelem a ani k němu nemá žádná práva nebo oprávněné zájmy. Odpůrce rovněž uvedl, že při převodu registrace sporného doménového jména na Odpůrce byly zneužity identifikační údaje Odpůrce.
CAC-ADRCZ-001012  23.5.2024 jacobfx.cz, jackobfx.cz, jakubkania.cz, radekbabcan.cz Přijato Rozhodnutí

V řízení bylo prokázáno, že se Odpůrce jednáním spočívajícím v registraci doménového jména dopustil neoprávněného zásahu do práv navrhovatelů k ochraně jména a příjmení a pseudonymu.

Dle článku 6 odst. 3 Řádu se může návrh týkat více než jednoho doménového jména pokud jsou totožné Strany. Expert má za prokázané, že v posuzovaném případě jsou oba navrhovatelé úzce spojeni ve svém podnikaní. Odpůrce v řízení sdělil svůj úmysl poškodit prostřednictvím sporných doménových jmen hospodářskou činnost, a to jak samotných navrhovatelů jakožto fyzických osob (zejména poškozením jejich pověsti), tak společností v nichž oba navrhovatelé společně působí. Odpůrce mezi těmito navrhovateli nečinil žádného rozdílu a považoval je za jeden společný subjekt, kdy ve stejný den si zaregistroval všechna sporná doménová jména, a to za účelem poškození hospodářské činnosti obou navrhovatelů jako celku. Z těchto důvodů, proto považuje Expert oba navrhovatele za jednu společnou stranu, kdy v důsledku užívání byť jen jednoho sporného doménového jména Odpůrcem, by nevznikla škoda jen jednomu z navrhovatelů, ale oběma zároveň. 

CAC-ADRCZ-001010 5.6.2024 infiray.cz Přijato Rozhodnutí Odpůrce provedenou registrací sporné domény nebo užíváním brání Navrhovateli, vlastníku ochranných známek INFIRAY chráněných na území České republiky, užívat chráněné označení „INFIRAY“ v prostředí internetu a brání tak Navrhovateli v efektivní nabídce a prodeji jeho výrobků pod spornou doménou.
CAC-ADRCZ-001020 17.6.2024 villapupp.cz Zamítnuto Rozhodnutí

Skutečnost, že navrhovateli svědčí práva z ochranné známky, ještě samo o sobě neznamená, že žádný další subjekt nemůže oprávněně držet jméno domény, které v sobě obsahuje stejný slovní prvek jako i ochranná známka navrhovatele.

Navrhovatel v řízení také namítl, že Odpůrce se vůči Navrhovateli dopouští nekalosoutěžního jednání a jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže. K tomu Expert uvádí, že otázku, zda jednání Odpůrce zároveň naplňuje znaky skutkové podstaty nekalé soutěže, není oprávněn v tomto řízení posoudit, neboť může zkoumat jen splnění podmínek čl. 3.1 Pravidel ADR (viz shodně rozhodnutí 00493).

CAC-ADRCZ-001036 1.7.2024 cupra.cz Přijato Rozhodnutí V průběhu sporu byla shledána absence dobré víry Odpůrce při registraci, získání nebo užívání sporného doménového jména, když označení CUPRA Odpůrce užíval za účelem k vytváření pravděpodobnosti záměny s chráněným označením náležejícím Navrhovateli, když sporné doménové jméno přesměrovával na webové stránky s nabídkou automobilů vyráběných Navrhovatelem, ale i jinými výrobci, přičemž tyto webové stránky provozovala společnost, jejímž je Odpůrce společníkem a jednatelem, a to tak, aby na své webové stránky přilákal návštěvníky a potenciální zákazníky. 
CAC-ADRCZ-001023 1.7.2024 betano-czech.cz Přijato Rozhodnutí Přesměrování Jména domény obsahující chráněné označení Navrhovatele na jinou doménu, nabízející hazardní hry jiného provozovatele, není poctivým účelem užívání domény.
Platforma: