image with computer and judge hammer

Zásady zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji fyzických osob v průběhu řízení o doménová jména vedeného před Rozhodčím soudem

Rozhodčí soud je stálým rozhodčím soudem, jedním ze tří stálých rozhodčích soudů v České republice. Rozhodčí soud spravuje vedení sporů o doménová jména, a to na základě licence udělené správcem domény nejvyšší úrovně .CZ, sdružením CZ.NIC. Pravomoc Rozhodčího soudu rozhodovat doménové spory je dána pravidly registrace doménových jmen nejvyšší úrovně .CZ.

Vaše osobní údaje jsou tedy zpracovávány na základě souhlasu, který udělujete při registraci doménového jména. Samotnou registraci doménového jména  pro Vás zajišťuje registrátor, kterého jste si vybrali. Smlouvu o registraci doménového jména tedy uzavíráte s registrátorem a jeho prostřednictvím uzavíráte smlouvu i se sdružením CZ.NIC. Při registraci jména domény a při prodloužení její platnosti totiž vyjadřujete souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace a Pravidel alternativního řešení sporů a rovněž se seznamujete se Zásadami zpracování osobních údajů. Registrací jména domény a vyjádřením souhlasu se zněním těchto dokumentů se dostáváte do vztahu se sdružením CZ.NIC. V případě, že je registrace domény napadena v řízení ADR před Rozhodčím soudem, dostávají se strany tohoto sporu do vztahu i s Rozhodčím soudem.

Smlouvu uzavíráte na dobu, na kterou je zaregistrováno jméno Vaší domény, v případě řízení o doménové jméno ADR, je nezbytné osobní údaje fyzických osob zpracovávat po dobu trvání tohoto řízení. 

Pro to, aby mohl Rozhodčí soud všechny spory o doménová jména správně, efektivně, rychle a bez chyb rozhodnout, musí zpracovávat některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů na Rozhodčím soudu začíná Vaší registrací na této online platformě pro rozhodování doménových sporů. V případě Vaší registrace, souhlasíte zároveň s tím, že Rozhodčí soud bude vyplněné údaje uchovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu nebo zrušení registrace. Údaje získané v průběhu řešení sporu o doménové jméno od registrátora doménového jména, jsou součástí spisové složky sporu. 

Z důvodu, že v průběhu řízení zpracováváme Vaše osobní údaje, najdete na několika následujících řádcích základní informace o tom, jaké údaje zpracováváme, komu jsou přístupné, jak se můžete domoci jejich změny a jak můžete uplatňovat svá práva spojená právě s těmito osobními údaji.

Ochrana stran řízení je jednou z našich základních absolutních priorit, proto děkujeme za pozornost, kterou budete následujícímu dokumentu věnovat.

V první řadě je důležité, uvést stručný a ucelený přehled Vašich práv, která jsou spojena se zpracováním osobních údajů Rozhodčím soudem:

 • Ve vztahu k Rozhodčímu soudu vystupujete jako tzv. subjekt údajů (Vám údaje patří).
 • Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, kdo k nim má přístup, za jakým účelem a na základě jakého titulu tyto údaje zpracováváme (zejména k tomuto účelu slouží tento krátký informativní dokument).
 • Máte právo se domáhat opravy Vašich osobních údajů a v případě, že vypršel zákonný důvod jejich uchovávání Rozhodčím soudem, máte právo domáhat se jejich výmazu.
 • Máte právo, aby Rozhodčí soud zpracovával Vaše osobní údaje v pouze v nezbytném rozsahu, a aby při jejich zpracování chránil všechna Vaše práva.
 • Rozhodčí soud je povinen Vaše osobní údaje chránit a v rámci svých možností zabránit narušení Vašich osobních údajů ze strany třetích osob.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V řízení o doménové jméno ZPRAVIDLA nacházejí tyto Vaše osobní údaje (u fyzické osoby):

 • Jméno, příjmení
 • Bydliště/ korespondenční adresa
 • ID datové schránky
 • Telefon
 • Emailová adresa
 • Fax

Pokud chcete vědět, jaké údaje o Vaší osobě v průběhu řízení konkrétně evidujeme, zašlete nám dle pokynů níže Žádost o informaci o zpracování osobních údajů a my Vám veškeré potřebné informace o možnosti uplatnění Vašich práv sdělíme.

2. Co je účelem zpracování vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme za jediným účelem, kterým je vydání rozhodnutí o doménovém jméně, které je předmětem řízení, ve kterém jste účastníkem (popřípadě zástupcem účastníka řízení).
Vaše osobní údaje samozřejmě neposkytujeme třetím osobám (které nemají vztah k řízení). K údajům z řízení mají přístup pouze strany sporu, administrátor doménového sporu (zaměstnanec Rozhodčího soudu) a expert určený pro rozhodnutí sporu.
Rozhodnutí o doménovém jméně je po jeho vydání v souladu s pravidly alternativního řešení sporů veřejně publikováno bez údajů fyzických osob (tyto jsou před publikací anonymizovány).

3. Kde jsou Vaše údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje uchováváme elektronicky, na naší platformě pro správu doménových sporů, která má vysokou úroveň zabezpečení. 

4. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

K Vašim osobním údajům mají kromě protistrany v řízení o doménové jméno a zaměstnanců Rozhodčího soudu pověřených správou řízení, přístup pouze experti projednávaného sporu (ustanovení dle pravidel Řádu pro řešení sporů o domény .cz). 

Jiné, než výše uvedené osoby, mají k osobním údajům obsaženým v rozhodčím spisu přístup pouze v případech stanovených platnou právní úpravou, zejména se pak jedná kupř. o soudy a exekutory, kteří mohou mít za určitých okolnosti oprávnění požadovat informace z řízení, aby například mohli posoudit řádnost vydání rozhodnutí Rozhodčím soudem .

5. Jak dlouho uchováváme údaje?

Spisový materiál patřící k projednávání sporu uchováváme v elektronické podobě po dobu trvání souhlasu subjektu osobních údajů s jejich zpravováním. Souhlas lze odvolat zrušením registrace (v případě uchování údajů vzniklých registrací v systému), nebo jeho písemným odvoláním (viz níže) v případě získání údajů v řízení na základě registrace sporného doménového jména.

6. Jak se domoci změny či výmazu údajů uvedených o Vaší osobě?

V případě, že některé údaje o Vaší osobě jsou neaktuální, lze údaje okamžitě změnit ve Vašem profilu (pravý horní roh této stránky). Pokud se Vám údaje z jakéhokoliv důvodu nedaří změnit, stačí kontaktovat odpovědného pracovníka prostřednictvím emailu (info@adr.eu), osobně v sídle Rozhodčího soudu (o změnu požádáte písemně), prostřednictvím datové schránky (db4dty7) či prostřednictvím poštovních služeb. Do zprávy vždy sdělte původní údaj, který je na Rozhodčím soudu evidován a nový údaj, který budeme od Vašeho sdělení evidovat.

V případě potřeby se obraťte v úředních hodinách Rozhodčího soudu (Po-Čt: 9:00- 15:30, Pá: 9:00-14:00) na některého z pověřených zaměstnanců Rozhodčího soudu, a to na telefon +420 222 333 340, který Vám rád zodpoví veškeré Vaše dotazy.

Pod tímto textem naleznete ke stažení několik vzorových žádostí, pomocí kterých můžete Rozhodčí soud kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů.

Platforma: